آسیاتک

بازه زمانی
سرعت
ترافیک بین الملل
ترافیک داخلی
قیمت

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲.۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۵ گیگابایت

قیمت:۱۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۸ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۶ گیگابایت

قیمت:۱۲,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴ گیگابایت

قیمت:۷,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۵۰ گیگابایت

قیمت:۲۷,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴ گیگابایت

قیمت:۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶ گیگابایت

قیمت:۱۱,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۸۰ گیگابایت

قیمت:۳۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۲ گیگابایت

قیمت:۲۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴ گیگابایت

ترافیک داخلی:۸ گیگابایت

قیمت:۱۴,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۰ گیگابایت

قیمت:۴۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۴ گیگابایت

قیمت:۳۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲ گیگابایت

قیمت:۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۶۰ گیگابایت

قیمت:۵۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۰ گیگابایت

قیمت:۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۰ گیگابایت

قیمت:۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۰۰ گیگابایت

قیمت:۶۷,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۸۰ گیگابایت

قیمت:۵۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲.۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۵ گیگابایت

قیمت:۲۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۸۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۱۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰ گیگابایت

قیمت:۸۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۰ گیگابایت

قیمت:۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰ گیگابایت

قیمت:۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۸۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۶۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۷.۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۵ گیگابایت

قیمت:۴۷,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۸ گیگابایت

قیمت:۳۷,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲ گیگابایت

قیمت:۲۱,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۷۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۵۰ گیگابایت

قیمت:۸۲,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۲ گیگابایت

قیمت:۶۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۹ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۸ گیگابایت

قیمت:۳۳,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰ گیگابایت

قیمت:۱۰۸,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۸ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۶ گیگابایت

قیمت:۷۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴ گیگابایت

قیمت:۴۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۳۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۷۰ گیگابایت

قیمت:۱۳۸,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۳۲ گیگابایت

قیمت:۱۰۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۸ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۶ گیگابایت

قیمت:۶۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۸۰ گیگابایت

قیمت:۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۹۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۸۰ گیگابایت

قیمت:۱۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۰ گیگابایت

قیمت:۶۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰۰ گیگابایت

قیمت:۲۰۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰ گیگابایت

قیمت:۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۷.۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۵ گیگابایت

قیمت:۷۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰۰ گیگابایت

قیمت:۳۳۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۶۰ گیگابایت

قیمت:۲۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰ گیگابایت

قیمت:۱۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۶۰ گیگابایت

قیمت:۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰۰ گیگابایت

قیمت:۴۸۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۲۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۰ گیگابایت

قیمت:۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۰ گیگابایت

قیمت:۲۴,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۷۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۵۰ گیگابایت

قیمت:۸۸,۱۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۸ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۶ گیگابایت

قیمت:۷۱,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴ گیگابایت

قیمت:۳۹,۹۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰ گیگابایت

قیمت:۴۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۵۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۵۶,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۷۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۴۴ گیگابایت

قیمت:۱۱۴,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۸ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۶ گیگابایت

قیمت:۶۲,۷۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۸۰ گیگابایت

قیمت:۲۰۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۹۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۹۲ گیگابایت

قیمت:۱۴۲,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۸ گیگابایت

قیمت:۷۹,۸۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۷۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۵۴۰ گیگابایت

قیمت:۲۶۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۳۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۶۴ گیگابایت

قیمت:۱۹۹,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۲ گیگابایت

قیمت:۱۱۴,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۶۰ گیگابایت

قیمت:۲۸۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۶۰ گیگابایت

قیمت:۲۲۸,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰ گیگابایت

قیمت:۱۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۴۴,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰۰ گیگابایت

قیمت:۲۷۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰۰ گیگابایت

قیمت:۳۸۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۸۰ گیگابایت

قیمت:۲۸۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۷۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۵۰ گیگابایت

قیمت:۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۸۰۰ گیگابایت

قیمت:۶۲۷,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۲۰ گیگابایت

قیمت:۴۵۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰ گیگابایت

قیمت:۲۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۲۰ گیگابایت

قیمت:۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۸۰۰ گیگابایت

قیمت:۹۱۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۲۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۰ گیگابایت

قیمت:۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۵۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۶۸,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۹۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۹۲ گیگابایت

قیمت:۱۳۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۸ گیگابایت

قیمت:۷۵,۶۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۰۰ گیگابایت

قیمت:۲۹۷,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۴۴ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۸۸ گیگابایت

قیمت:۲۱۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۲ گیگابایت

قیمت:۱۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۶۰ گیگابایت

قیمت:۳۸۸,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۹۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۸۴ گیگابایت

قیمت:۲۷۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۸ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۶ گیگابایت

قیمت:۱۵۱,۲۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۵۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۰۸۰ گیگابایت

قیمت:۴۹۷,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۶۴ گیگابایت

ترافیک داخلی:۵۲۸ گیگابایت

قیمت:۳۷۸,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۷۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۴۴ گیگابایت

قیمت:۲۱۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۹۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۹۲۰ گیگابایت

قیمت:۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۲۰ گیگابایت

قیمت:۴۳۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰ گیگابایت

قیمت:۲۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰۰ گیگابایت

قیمت:۴۸۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۸۰۰ گیگابایت

قیمت:۷۲۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۶۰ گیگابایت

قیمت:۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۵۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۵ گیگابایت

قیمت:۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۸۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۶۰۰ گیگابایت

قیمت:۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۷۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۴۴۰ گیگابایت

قیمت:۸۶۴,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۸۰ گیگابایت

قیمت:۴۸۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۷۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۵۰ گیگابایت

قیمت:۸۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۷۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۴۴۰ گیگابایت

قیمت:۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۸۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۶۰۰ گیگابایت

قیمت:۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۲۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۰ گیگابایت

قیمت:۶۰۰,۰۰۰ تومان


©صاحب امتیاز تمامی حقوق وب‌سایت، آسان نت می باشد. ۱۳۹۷-۱۳۹۶